ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitleg over de structuur van de jouw Energie coöperatie u.a. De jouw Energie coöperatie u. a. is een samenwerkingsverband van verschillende zelfstandige ondernemingen, welke met de jouw Energie coöperatie u.a. een samenwerkings contract hebben gesloten. Elke partner van de jouw Energie coöperatie u.a. is derhalve een zelfstandig bedrijf en werkt geheel voor eigen rekening en risico. Elke partner van de jouw Energie coöperatie u.a. heeft zich als zelfstandig ondernemer laten opnemen in het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken in Nederland, of bij de kruispuntbank in België, voor het gebied waarin het bedrijf is gelegen. Elke partner van de jouw Energie coöperatie u.a. heeft zich verplicht zijn volledige facturatie, van producten die door de coöperatie worden aangeboden, door de Energie coöperatie u.a. te laten uitvoeren. De hieronder genoemde algemene voorwaarden hebben betrekking op de relatie tussen de betreffende zelfstandige partners van de jouw Energie coöperatie u.a., en derden maar uitdrukkelijk geen betrekking op de relatie tussen derden en de jouw Energiecocöperatie u.a., aangezien derden hiermee nooit een contract, verplichting of overeenkomst over en weer aangaan. De partner van de jouw Energie coöperatie u.a. worden hieronder verder aangeduidt als “jouw Energie” waarbij steeds enkel en alleen de betreffende vestiging bedoelt is waarmee een derde partij een verplichting, contract, overeenkomst of andere relatie aangegaan is. Artikel 1 Algemeen
 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen jouw Energie en een koper waarop jouw Energie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met jouw Energie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van jouw Energie en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van jouw Energie.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jouw Energie en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De door jouw Energie gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. jouw Energie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 1. Levertijden in offertes van jouw Energie zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede bij verzenden eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is jouw Energie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij jouw Energie anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht jouw Energie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Levering van goederen dient binnen 5 maanden te gebeuren. Eventuele prijsstijgingen van de bewuste produkten zullen hierna doorberekend worden aan de opdrachtgever.
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
 1. jouw Energie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft jouw Energie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan jouw Energie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan jouw Energie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan jouw Energie zijn verstrekt, heeft jouw Energie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. Indien koper aan jouw Energie informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 4. jouw Energie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat jouw Energie is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan jouw Energie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de3 factuur daarvoor volledig heeft voldaan.
 6. Indien door jouw Energie of door jouw Energie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 4 Levering
 1. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat jouw Energie deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is jouw Energie gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 4. Indien de zaken worden bezorgd is jouw Energie gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Indien jouw Energie gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan jouw Energie ter beschikking heeft gesteld.
 6. verpakkingsmateriaal, wordt door jouw Energie niet teruggenomen, tenzij hierover vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Een dergelijke afspraak kan zijn het leveren van goederen op europallets waarvoor een borgstelling gevraagd wordt. Deze borgstelling wordt aan de koper terugbetaald wanneer de koper de lege pallets in goede toestand op een vestiging van een jouw Energie partner terug brengt. Ook wanneer jouw Energie de montage van de goederen uitvoerd, is de ontzorging van de verpakkingen (tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken) voor rekening van de koper.
 7. jouw Energie is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.   jouw Energie is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Artikel 5 Monsters en modellen
 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
Artikel 6 Onderzoek, reclames
 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn van maximaal 8 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen acht dagen na levering schriftelijk aan jouw Energie te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van jouw Energie op de wijze zoals door jouw Energie aangegeven.
Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten
 1. Indien jouw Energie met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is jouw Energie niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 2. jouw Energie mag prijsstijgingen doorberekenen, indien jouw Energie kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. jouw Energie zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal jouw Energie de koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal jouw Energie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
Artikel 9 Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen dient 30 procent van betaling netto bij overeenkomst plaats te vinden. Het restbedrag dient voldaan te worden volgens lid 2:
 2. Betaling dient te geschieden vooraf aan de levering van goederen en anders binnen 14 dagen na factuurdatum waarbij de aanbetaling in mindering mag worden gebracht indien dit aangegeven staat op de factuur, op een door jouw Energie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. De levering van goederen wordt door jouw Energie pas dan uitgevoerd als de volledige betaling van het restbedrag op een rekening van de jouw Energie coöperatie u.a. bijgeschreven is.
 4. Indien jouw Energie naast de levering van goederen ook de montage van deze goederen met de klant afgesproken heeft, worden de kosten voor deze montagediensten na afloop van de montage aan de koper in rekening gebracht. Hierbij kunnen ook kosten voor extra materiaal, welke door de montage gebleken noodzakelijk of wenselijk geacht werden, welke echter niet tot de leveringsomvang behoren, op nacalculatie worden gefactureerd.
 5. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn aangegeven op de opdrachtbevestiging en anders de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van jouw Energie op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 7. jouw Energie heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 8. Jouw Energie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 9. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door jouw Energie geen toeslag in rekening worden gebracht.
 10. Indien betaling na 14 dagen geschiedt is koper een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 11. jouw Energie behoudt het recht om bestellingen c.q. opdrachten niet uit te leveren/voeren totdat alle betalingsverplichtingen aan jouw Energie door de opdrachtgever is voldaan.
 12. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 13. Indien jouw Energie hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 14. De incassokosten bedragen tenminste 15 procent van het verschuldigde bedrag. Zulks met een minimum van 65,- Euro.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door jouw Energie geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van jouw Energie totdat de koper alle verplichtingen uit de met jouw Energie gesloten overeenkomsten is nagekomen, vorderingen uit hoofde van tekortschieten daaronder begrepen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht jouw Energie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door jouw Energie geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat jouw Energie zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan jouw Energie of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van jouw Energie zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 11 Garantie
 1. Tenzij jouw Energie zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde zaken slechts voor zover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.
 2. Onze garantie geldt niet indien: – de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de wederpartij, en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; – de wederpartij en /of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
 3. Garantie op door ons verrichte werkzaamheden sterkt zicht uit tot zes maanden na opneming en/of overdracht. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden, zonder voorkennis en toestemming van ons, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan beroep op garantie wordt gedaan.
 4. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening fouten herstellen of, zulks te onzer beoordeling, het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen wordende vervangen (onderdelen van) producten ons eigendom.
 5. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmede samenhangende overeenkomst voorvloeit, zijn wij met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie gehouden.
 6. Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 7. Onze productgarantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na leveringsdatum.
 8. Koper dient het gebrekkige product op eigen kosten te retourneren aan jouw Energie. Indien jouw Energie de garantieclaim gegrond acht, dan heeft jouw Energie de keuze om ofwel zorg te dragen voor vervanging of herstel van het gebrekkige product, ofwel terugbetaling van de netto koopprijs van het product.
 9. Een garantieaanspraak vervalt indien deze niet wordt ingediend binnen acht dagen nadat koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek.
Artikel 12: Werkzaamheden
 1. Indien wij hebben aangeboden de materialen te monteren, te plaatsen of aan te brengen, geld de prijs met inbegrip van deze werkzaamheden en het bedrijfvaardig opleveren van het in de offerte of opdracht bevestiging omschreven werk. Werkzaamheden welke niet in de offerte zijn beschreven, en waarvoor geen prijs op de offerte word genoemd, gelden uitdrukkelijk niet als onderdeel van de opdracht.
 2. Indien wij, niet de montage, de plaatsing of aanbrengen in opdracht te hebben, kunnen wij u toch adviseren om één en ander op een bepaalde wijze uit te voeren. Wanneer wij u op deze wijze van advies dienen, aanvaarden wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Voor het advies zullen de gemaakte kosten zoals arbeidsuren, reisuren, verblijf- en reiskosten, in rekening worden gebracht.
 3. De koper is er volledig verantwoordelijk voor, dat: a. De monteurs, zodra zij op de plaats van het werk aankomen hun werkzaamheden kunnen aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid zijn hun werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien wij tijdig aan de wederpartij hebben medegedeeld, dat wij het voor de voortgang noodzakelijk achten het tijdstip van het begin of het einde der werkuren buiten de normale werkuren stellen; b. de toegangswegen tot de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden, of de goederen dienen te worden afgeleverd, geschikt zijn voor transport door middel van onze voertuigen; c. de aangewezen bouwplaats geschikt voor opslag en montage d. de monteurs toegang hebben tot een werkende toilet en gelegenheid om hun handen te wassen. e. het is onze monteurs niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren zonder de juiste arbeidskleding. Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het dragen van werkschoenen met stalen neus of het dragen van beschermende kleding of valbeveligingstuig. De koper is zelf daarvoor verantwoordelijk dat de plaatsen waar onze monteurs zich op moeten houden, voldoende beschut zijn tegen beschadigingen of vervuiling.
 4. In geval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan dit artikel gestelde voorwaarden, wordt door de wederpartij aan ons een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 5. Bovendien komen alle kosten en schaden, welke ontstaan doordat aan het in dit artikel gestelde niet of niet tijdig is voldaan, volledig voor rekening van de wederpartij.
 6. Opdrachtgever machtigt jouw Energie om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door jouw Energie gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 13: Onderbreking van de werkzaamheden
 1. Het kan voor komen dat wij onze werkzaamheden moeten onderbreken door oorzaken die buiten onze verantwoordelijkheid vallen. Met name kunnen wij buiten werkzaamheden en dakwerken niet uitvoeren wanneer het regent of wanneer het dak nat of be-ijsd is, of wanneer werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden omdat de levering van goederen door derden niet tijdig is uitgevoerd.
 2. Indien wij door omstandigheden buiten onze schuld, de werkzaamheden niet geheel ononderbroken kunnen uitvoeren, behouden wij ons het recht tot op dat moment gereedgekomen gedeelte op te leveren en dientengevolge te factureren.
 3. Alle kosten, welke ontstaan doordat de werkzaamheden buiten onze schuld worden onderbroken, zijn voor rekening van de wederpartij. Meeruren en wachturen van ons of in opdracht van ons te werk gesteld personeel zullen worden verrekend volgens door ons vastgestelde uurlonen en opslagen.
Artikel 14 Opschorting en ontbinding
 1. jouw Energie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst jouw Energie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van jouw Energie op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien jouw Energie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. jouw Energie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 1. Indien jouw Energie aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. Genoemde verplichting, heeft jouw Energie het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van jouw Energiebeperkt zich in alle gevallen tot de verplichtingen voortvloeiende uit de garantieregeling opgenomen in artikel 11 van deze voorwaarden.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van jouw Energie verder beperkt tot enkel directe schade en is aansprakelijkheid voor indirecte schade uitgesloten. Verder is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde/stuksprijs van het geleverde product en indien de aansprakelijkheid betrekking heeft tot een deelleverantie, op de factuurwaarde/stuksprijs van de betreffende deelleverantie, steeds met een maximum van € 10.000,–.
 3. Indien de aansprakelijkheid van jouw Energie gedekt is door de aansprakelijkheids-verzekering van jouw Energie, dan beperkt de schade zich tot het door de verzekeraar van jouw Energie uitgekeerde bedrag.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden; de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van jouw Energie aan de overeenkomst te laten beantwoorden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. jouw Energie vergoedt maximaal een uurloon van € 25,– voor de in het voorgaande lid genoemde kosten.
 6. Koper vrijwaart jouw Energie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel tengevolge van een gebrek in het geleverde product, schade lijden.
Artikel 17 Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop jouw Energie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor jouw Energie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van jouw Energie worden daaronder begrepen.
 3. jouw Energie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat jouw Energie zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel jouw Energie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is jouw Energie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt jouw Energie zich de rechten en bevoegdheden voor die jouw Energie toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door jouw Energie tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van jouw Energie, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door jouw Energie eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van jouw Energie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. jouw Energie behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. De koper vrijwaart jouw Energie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Artikel 19 Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Naam, adres, woonplaats en projectgegevens mogen ten allen tijde gebruikt worden als referentie en voor acquisitiedoeleinden voor jouw Energietenzij koper schriftelijk binnen 14 dagen na tot stand komen van de overeenkomst kenbaar heeft gemaakt dit absoluut niet op prijs te stellen.
Artikel 20 Niet-overname personeel
 1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met jouw Energie, medewerkers van jouw Energie of van ondernemingen waarop jouw Energie ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
Artikel 21 Geschillen
 1. in eerste instantie zal de franchisegever, de firma jouw Energie – Holding BV, in geval van een geschil trachten tot een acceptabele oplossing voor evt. geschillen te komen.
 2. De rechter in Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter in de regio waar de betreffende jouw Energievestiging gesitueerd is, bevoegd is. Niettemin heeft jouw Energie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Eventuele procedures zullen plaatsvinden voor de (kanton)rechter in het arrondissement van Eindhoven.
Artikel 22 Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen jouw Energie en de koper is nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 23 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven en staan vermeld op de website van jouw Energie.